Artikler

Responstrakten Introduksjon

Responstrakten Introduksjon

Responstrakten gir en oversikt over ulike måter vi mennesker reagerer på, adferdsmessige, emosjonelt og kognitivt når vi møter utfordringer, konflikter, kriser og stress. På nettsiden kan du lese mer om Responstrakten og også laste ned en gratis PDF fil med modellen.

read more
Responstrakten Konseptuell og teoretisk bakgrunn

Responstrakten Konseptuell og teoretisk bakgrunn

Responstrakten gir en oversikt over ulike måter vi mennesker reagerer på, adferdsmessige, emosjonelt og kognitivt når vi møter utfordringer, konflikter, kriser og stress. På nettsiden kan du lese mer om Responstrakten og også laste ned en gratis PDF fil med modellen.

read more
Trauma and Tension Release Exercise og MS

Trauma and Tension Release Exercise og MS

Her kan du lese om våre erfaringer med TRE og MS. Basert på positive erfaringer fra den Danske MS foreningen inviterte Follos ms-forening Hans Holter Solhjell til å holde en kursrekke for de om TRE. Det ble også gjort en evaluering av deltagerens erfaringer med TRE, som du kan lese om her.

read more
An Overview of Experiences with TRE in Norway

An Overview of Experiences with TRE in Norway

Over the last few years, several articles have been written about TRE in Norwegian media and some initial research has also been conducted on the use of TRE. On this page we give an overview of the articles we have found from Norway and one from Denmark with a brief summary of the experiences mentioned in the articles.

read more

Stamming. Årsaker og utviklingstrekk. Valsalvahypotesen.

Les flere artikler av Hans Holter Solhjell på famlab_no_pantone

Del 1: Organisk læring, selvregulering og samregulering.

Mye av det jeg jobber med er basert på selvreguleringsteori, og hvordan vi som voksne kan støtte barns evne til selvregulering. Les denne artikkelen på www.foreldrekompetanse.no

Del 2: Konflikter som læringsmulighet.

Foreldre og andre voksne som arbeider med barn, enten i barnehage eller skole, har en helt unik mulighet til å bli veldig gode på både kommunikasjon og konflikthåndtering.

Del 3: Prioritering av relasjonell læring.

Om å velge å anse relasjonen, og kommunikasjon og konflikthåndtering, som en vesentlig, del og kanskje det viktigste, av det som skal foregå.

Del 4: Enkel teori og vanskelig praksis.

Teoretisk kunnskap, gode holdninger og syn på barnet er noe annet enn praktisk evne, og praktisk innsikt i hvordan vi kan omsette dette i god praksis. Og spesielt når ting er mer vanskelig eller krevende enn normalt.

Del 5: Akademisk teori og praksismodeller.

Om mentale modeller, praksismodeller og teori i møtet med praksis.

Del 6: Trassalder, selvstendighetsalder og begreper som peker.

Begrepet trassalder er en mental modell som innholder ideer, både implisitte og eksplisitte, om årsaksforklaringer, holdninger, menneskesyn, syn på barnet og voksenrollen.

Del 7: PLS samreguleringsmodellen.

PLS-samreguleringsmodellen beskriver fem ulike faser i konflikter og læringsprosesser, og hva vi kan gjøre i hver enkelt fase av konflikten.

Del 8: Betydningen av å se barnets perspektiv.

Det er et grunnleggede behov for alle mennesker å oppleve at vi blir forstått og hørt av de som er rundt oss. De fleste har erfaring med at det er frustrerende og vanskelig om andre ikke hører hva vi sier, eller ikke forstår eller feiltolker oss på ulike måter. Eller enda værre, ikke forsøker å forstå oss og ignorer oss.

Del 9: Betydningen av å se seg selv, ens egen rolle og ansvar.

Om betydningen av å bli mer oppmerksom på og se sin egen rolle. Og hvilke effekt egen adferd har på barnet. Og derfor også sette seg selv i rollen som ansvarlig aktør, i en læringsposisjon, og unngå en form for hjelpesløshet og offerrolle.

Les flere artikler av Hans Holter Solhjell på famlab_no_pantone

Barn som utagerer mangler ferdigheter. Og det gjør de voksne også.

Onsdag 28. Oktober 2015 kunne vi i Aftenposten lese om en gutt på 9-10 år, som i et helt år fikk undervisning av en assistent i enerom, og som måtte ha friminutt alene. Heldigvis går det bedre med gutten nå. Men det er dessverre et faktum at alt for mange ikke får den hjelpen de behøver.

Lekens betydning for barn,og noen eksempler på tiltak som kan fremme lek og kreativitet

Lek er en helt sentral aktivitet for barn og har stor betydning for barns utvikling. Lek kan forekomme på utrolig mange måter. Et barn kan elske å perle eller bygge med lego, og også klatre i trærne, løpe i en søledam, bygge en hytte sammen med en venn, late som om de er sjørøvere, indianere, nisser, og mye annet.

Kommunikasjon med barn og unge Hvordan kan kommunikasjon fremme trygghet og tillit?

Et grunnelement i sunne relasjoner mellom mennesker er at vi kan være trygge på hverandre, og ha tillit til at vi blir behandlet på en respektfull måte. Dette innebærer blant annet at våre opplevelser, vårt perspektiv og følelser blir tatt på alvor, og at vi kan ha innflytelse på vår egen situasjon. Dette inkluderer også at vi kan føle oss som en del av felleskapet, at vi kan føle tilhørighet, samtidig som vi opplever at vi bestemmer over oss selv.

Læringsmotivasjon

Motivasjon dreier seg om hva vi har lyst til å gjøre, eller ikke lyst til å gjøre. Motivasjon kan beskrives som den energien eller kraften som ligger under og driver frem handlingene våre. Dette er det viktig å kunne noe om når vi skal tilrettelegge for barns utvikling og læring.

Mindfulness og relasjonskompetanse i møtet med barn og ungdom.

Når man snakker om å jobbe med mindfulness som pedagog, eller i møtet med barn og ungdom så er det lett å se for seg at vi som voksne skal undervise barn i mindfulnessøvelser, som skal hjelpe barna å håndtere sin egen uro og stress. Og det er sant at vi kan undervise mindfulnessøvelser til barn, og barn kan ha stor glede av disse øvelsene. Men dette er alikevel ikke det viktigste når vi snakker om mindfulness i møtet med barn og unge.

Kolikk, gråt og søvn hos spedbarn. Hvordan roe barn som gråter?

Noen av de første utfordringene man møter som nye foreldre er gjerne knyttet til søvn, og til barnets gråt. For lite søvn for seg selv, men også utfordringer i forhold til barnets søvn. En baby som ikke klarer å falle til ro, som gråter og gråter, og som ikke er så lett å hjelpe å roe seg kan være svært stressende.