Trauma and Tension Release Exercise og MS

Erfaringer fra kurs i Follo MS

Bakgrunn for prosjektet:

Vi, Anne Rustad Sjøvold og Inger-Lise Hvidsten Gleditsch er utdannet vernepleiere og har begge MS. Vi har i flere år fordypet oss og praktisert oppmerksomt nærvær.

Interessen for kroppslige tilnærminger og teorier i forhold til smerter, spenninger, stress og sykdom gjorde at vi fattet interesse for TRE (trauma and tension release excercise).  Ved en tilfeldighet kom vi over studien til Michael Morin Nissen, gjort i regi av Scleroseforeningen i Danmark hvor mer enn 800 mennesker med MS har fått opplæring i TRE.

Vi opplevde resultatene fra TRE studien til Scleroseforeningen så oppløftende at vi ville prøve å gjøre det samme i forhold til en liten gruppe mennesker med ms-diagnose i Follo ms-forening.

Studien i Danmark viste at deltakerne opplevde bedring i forhold til en rekke symptomer etter praktisering av TRE, som for eksempel spasmer, kramper, søvn, blæreutfordringer og kroppslig uro.

Dette er typiske symptomer som mange mennesker med MS opplever utfordrende. Noen rapporterte også at de hadde kunnet trappe ned på dose, eller slutte,  med medisiner mot spasmer og smerter. Dette er medikamenter som ofte gir uttalte bivirkninger.

Vi kontaktet Hans Holter Solhjell som underviser i TRE, og høsten 2019 holdt han et foredrag og demonstrasjon av TRE for Akershus MS-sammenslutning. I etterkant engasjerte vi han til å holde en TRE kursrekke i Follo MS forening.

Hans Holter Solhjell er pedagog, med hovedfag fra PFI, UIO, og er også utdannet i flere kroppsorienterte tilnærminger til læring, selvutvikling, stressregulering og traumeterapi, blant annet TRE, SE (somatic experience) og Feldenkraismetoden. Hans er også CT, Certification Trainer i TRE og utdanner TRE instruktører.

Hva er TRE:

TRE-metoden består av syv øvelser som gjør at man strekker kroppen på en måte som aktiverer den til å riste/skjelve av seg selv. Med TRE kan man, ifølge den danske Scleroseforeningens psykolog Michael Morin Nissen, lære å gjenetablere kroppens evne til å regulere seg selv.

Ifølge Nissen er en av de store fordelene ved TRE, at man kan praktisere metoden på egen hånd.

 Solhjell beskriver TRE som en metode som bidrar til å frigjøre og løse opp i spenninger på en mer dyptgående og grunnleggende måte enn vanlige avslapnings og spenningsreduserende teknikker.

TRE kan beskrives som dyp avspenning fra kroppens kjerne, hvor vi også kan jobbe med å løse opp i emosjonelle spenninger, spenninger som skyldes traumer, og også langvarig stress.

TRE kan hjelpe både i forhold til muskelspenninger, smerter, søvnproblemer, stress, indre uro, angst mm.

Nissen uttaler at TRE ikke er en «hallelujabehandling» man kan gjøre raskt, men er en prosess man jobber med over tid. Metoden kan ikke helbrede kronisk sykdom eller erstatte annen psykologisk og medisinsk behandling, men kan være et veldig godt supplement. Øvelsene kan gjøres i stol/rullestol eller på matte på gulvet.

Gjennomføring:

TRE kurset for Follo ms-forening ble gjennomført med 11 deltakere med kjent ms-diagnose. Et par av deltakerne hadde nylig fått diagnosen og hadde lav EDSS score, men andre hadde levd med diagnosen i nærmere 30 år med EDSS på 6-7.

Alle ms-typer var representert; RRMS, SPMS og PPMS. Ingen av deltakerne var totalt avhengig av rullestol eller av assistent for gjennomføring av kurset. Alle kom seg opp og ned av matte på gulvet på egenhånd eller med støtte fra hjelpemiddel.

Kurset ble planlagt gjennomført 1 gang i uka, 6 ganger a 1,5 time. Utenom disse kurskveldene ble det anbefalt å trene hjemme 3-5 ganger i uka. Etter 2. kurskveld kunne man starte med TRE på egenhånd, etter å ha blitt trygg på det grunnleggende. Det ble anbefalt å starte med skjelving 5-15 minutter og etter hvert øke til 15 minutter.

På grunn av koronaviruset ble kurset redusert til 4 ganger, og siste kurskveld ble arrangert på Zoom hvor deltakerne jobbet med instruksjoner fra Solhjell via skjerm over nett.

Evaluering:

For å evaluere deltakernes utbytte av kurset laget vi et spørreskjema med 18 typiske ms-symptomer, hvor deltakerne skulle rangere deres opplevelse av alvorlighetsgraden av disse fra 0 (ingen symptomer) til 5 (alvorlig grad av symptomer).

Evalueringen ble gjort anonymt og deltagelsen var frivillig. 7 av 11 deltok på evalueringen. Vi gjorde baseline (forundersøkelse) hvor alvorlighetsgrad av symptomene de siste 4 ukene før kursstart skulle nedtegnes. Samme skjema ble brukt i etterkant av TRE kurset, men med noen tilleggsspørsmål i forhold til gjennomføring og erfaringer og eventuelle forslag til endringer.

Resultater:

Alle rapporterer at de er fornøyd med kurset, på en skala fra 1-5 svarer 4 deltakere 5 og 3 svarer 4.

De fleste rapporterer at de har utbytte av kurset. På en skala fra 1-5 svarer 4 deltagere 5, 1 deltaker svarer 4, 1 deltaker svarer 2 pga utfordringer med siste kurskvelden som ble gjennomført på Zoom, 1 deltaker svarer 1 på utbytte fordi hun hadde en medisinsk tilstand under kurskveldene (ikke ms- relatert) som forringet utbytte.

Ingen rapporterte at de ønsket at noe skulle vært gjort annerledes i forhold til gjennomføringen av kurset.

Alle følte seg trygge på kurskveldene og ønsker å fortsette med TRE på egenhånd.

De anbefaler også slike kurs for andre med ms.

6 av de 7 som deltok på evalueringen av kurset har gjort TRE hjemme mellom kurskveldene.

2 stykker har rapportert lette bivirkninger etter kurskveldene. En opplever forbigående stølhet i legger og lår, og en opplever utfordringer med å sovne etter første kurskveld.

På kolonnen, eventuelt, ble det svart: “Pedagogisk og lærerikt kurs”, “Vanskelig å gjøre online, ble utrygg, derfor mindre utbytte”, “Nyoperert , dette ga dårligere utbytte pga spasmer” “Veldig fint og bra gjennomført kurs”.

I forhold til de 18 spørsmålene om ms- symptomer rapporterer alle, bortsett fra en kandidat, forbedring på ett eller flere punkter. Kandidaten som ikke opplever bedring er den samme som ikke opplevde særlig utbytte av kurset på grunn av en medisinsk tilstand utenom ms.

I forhold til symptomforbedring er det 5 spørsmål som skiller seg ut. Disse svarene er valgt ut fordi flere har svart at de har opplevde symptomlettelse. Disse spørsmålene er: spasmer i ben, utfordringer med blære og urinveier, smerter, svimmelhet og utfordringer med søvn.

Det er en tendens til at de som har gjort TRE flest ganger og ristet over lengre tid, opp mot 15 minutter pr økt, har erfart mest symptomlette.

Vår lille “studie” er basert på få deltagere, et litt for avansert spørreskjema og ingen kontrollgruppe. Likevel ser vi en tendens som ligner de resultatene som ble beskrevet etter TRE kursene holdt av Scleroseforeningen i Danmark, slik som mindre nervesmerter, mindre muskelspenninger og spasmer, bedret blærefunksjon og bedret søvnkvalitet.

Ms er en sykdom som varierer i symptombilde og alvorlighetsgrad av disse over tid, man har gode og dårlige perioder. En test med evaluering av symptomer vil bære preg av disse naturlige variasjonene. Det vil derfor være umulig å si om det er TRE eller andre variabler som gir endring.

Vi kunne med fordel hatt et enklere skjema med færre spørsmål og kategorisert symptomene. Vi kunne for eksempel hatt ett spørsmål i forhold til spasmer i stedet for å ha to, spasmer i hele kroppen og spasmer i bena.

Vi planlegger et nytt TRE kurs høsten 2020. Follo MS – forening har fått midler fra

DAM stiftelsen  til prosjektet: «Oppmerksom bevegelse, spasmeristeren» og holder TRE kurs med Solhjell høsten 2020.

Vi vil ta med oss lærdom fra det avholdte kurset, og er oppmerksomme på at nye deltakere kan ha et helt annet hjelpebehov enn de som var med på dette kurset. Alle medlemmer i Follo MS-forening skal kunne melde seg på kurset uansett funksjonsnivå. Vi er bevisste på at deltakere kan ha ulik dagsform gjennom kursperioden, og kan komme til å melde avbud. Dette er en del av sykdomsbildet. Vi tenker likevel det er viktig å oppmuntre, samt inspirere til deltakelse. Oppmøte med litt deltakelse fra medlemmene er bedre enn ingen deltakelse. Dette kan bidra til bedre psykisk og fysisk helse. Vi gleder oss til å komme i gang med neste kurs høsten 2020 og håper at vi kan inspirere andre til å prøve TRE.

Aktuelle linker: 

Les mer om TRE på Hans Holter Solhjell si hjemmeside «Oppmerksom bevegelse» https://oppmerksombevegelse.no/trauma-release-exercises/

Les om TRE prosjektet til Scleroseforeningen i Danmark

https://www.tre-danmark.dk/

https://www.scleroseforeningen.dk/nyheder/ryst-stress-ud-med-tre-maaske-virker-det-ogsaa-paa-dine-sclerosesymptomer

Den danske scleroseforeningen har laget en film fra et av deres TRE kurs https://www.youtube.com/watch?v=XH-f_ElJxGc&feature=share&fbclid=IwAR2em7mqEk1evltsCWj0rG3v8YYQml99I8upjjXgeURvxRw0ELADHxYFP40

TRE® denotes TRE’s registered trademark. Dr. David Berceli holds the Copyright, Trademark and Service Mark (SM) for all TRE training materials and the TRE process.
All rights to use is reserved and TRE FOR ALL, Inc (TFA) (NGO) holds distribution rights. Also protected are: Trauma Release Process SM, Tension Release Process SM.
TRE website: http://www.treforall.org